reorder

Rohm Udzvte-1739B Zener Diode, 39V, 0.2W, Sod-323Fl

About The ROHM - ZENER DIODE, 39V, 0.2W, SOD-323FL - UDZVTE-1739B

ROHM - ZENER DIODE, 39V, 0.2W, SOD-323FL - UDZVTE-1739B

Semiconductors - Discretes

Rohm Udzvte-1739B Zener Diode, 39V, 0.2W, Sod-323Fl

Semiconductors - Discretes

Specifications of Rohm Udzvte-1739B Zener Diode, 39V, 0.2W, Sod-323Fl

Category
Instockinstock

Last Updated

Rohm Udzvte-1739B Zener Diode, 39V, 0.2W, Sod-323Fl
more variety

ROHM - ZENER DIODE, 39V, 0.2W, SOD-323FL - UDZVTE-1739B

Rating :- 8.1 /10
Votes :- 207